นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แวลูนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) จัดการข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากในการดำเนินธุรกิจของเรา ในการดำเนินธุรกิจ เราเข้าใจดีว่าเรามีความรับผิดชอบที่สำคัญในการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างลึกซึ้งและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะจัดให้มีนโยบายดังต่อไปนี้ในการคุ้มครองเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเปิดเผยคำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (“PICS”) ด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 1. คำจำกัดความ

  The Company shall define the following information by which an individual may be distinguished as personal information:
  any data-

  1. เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่
  2. จากที่มันเป็นไปได้สำหรับตัวตนของบุคคลที่จะตรวจสอบโดยตรงหรือโดยอ้อม; และ
  3. ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลได้
 2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

  1. ข้อมูลลูกค้า

   ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อบริษัท ฯลฯ

  2. สอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ

   ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อบริษัท ฯลฯ

  3. ข้อมูลผู้สมัครงาน (เช่น ผู้สมัครงาน)

   ชื่อ วันเกิด เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล การประเมินการรับสมัคร ฯลฯ

  4. ข้อมูลพนักงานที่เคยเป็นหรือเคยอยู่ในบัญชีเงินเดือนของบริษัท

   ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล การประเมินการรับสมัคร การจัดอันดับผลงาน ข้อมูลแรงงาน ฯลฯ

 3. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมูล หากบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานดังต่อไปนี้ บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์ในการใช้งานในแต่ละโอกาส และขอความยินยอมจากลูกค้าล่วงหน้า:

  1. สำหรับการจัดการข้อซักถามจากลูกค้า หรือการดำเนินการบริการหลังการขาย หรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
  2. สำหรับการให้คำแนะนำรวมถึงสื่อการตลาดทางตรงที่เกี่ยวกับบริการ สินค้า หรือแผนงานและแผนงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทในเครือของบริษัท หรือบริษัทอื่นๆ ในเครือบริษัท (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 4 ด้านล่าง)
  3. เพื่อเป็นแนวทางที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแบบสอบถาม แคมเปญ ฯลฯ
  4. สำหรับดุลยพินิจของความเป็นไปได้ของธุรกรรม การจัดการสถานะรายการหลังจากเริ่มรายการที่เกี่ยวข้อง การจัดการสินเชื่อหรือการจัดการสินไหมทดแทน
  5. สำหรับการประเมินสินค้าหรือการระบุตัวตนของลูกค้า
  6. เพื่อป้องกันการทำธุรกรรมที่ไม่เป็นธรรม
  7. สำหรับการวิจัยการตลาดหรือการวิเคราะห์
  8. ในการจัดทำตัวเลขทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ผู้บริหารและการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้
  9. เพื่อการจัดการและบำรุงรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานอย่างถูกต้องเมื่อติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์หรือโดยตรง
  10. ในการตัดสินคัดเลือกบุคลากรที่บริษัทฯ ต้องการ
  11. สำหรับการบริหารงานบุคคลและการประสานงานทางธุรกิจและ
  12. สำหรับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และการติดต่อเพื่อพบปะสังสรรค์เมื่อจำเป็น เป็นต้น
 4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง

  บริษัทตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง และจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนที่เราจะทำเช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทของคุณ เช่น ชื่อและที่อยู่เพื่อติดต่อคุณด้วยวิธีการสื่อสาร เช่น อีเมลเกี่ยวกับสินค้า บริการ และแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการประมูล หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอีกต่อไป โปรดติดต่อสำนักงานบริหารข้อมูลส่วนบุคคล (ดูข้อ 10 ด้านล่าง)

  นอกจากนี้ บริษัทตั้งใจที่จะเปิดเผยประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อและที่อยู่ให้กับกลุ่มบริษัท Valuence Japan Inc. ซึ่งจัดหาสินค้าและบริการประเภทเดียวกันตามที่กำหนดไว้ข้างต้น เพื่อให้สามารถขายสินค้าและบริการให้กับคุณได้ . จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนที่เราจะทำเช่นนั้น หากคุณไม่ต้องการให้เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ Valuence International Limited อีกต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โปรดติดต่อสำนักงานบริหารข้อมูลส่วนบุคคล (ดูข้อ 10 ด้านล่าง)

 5. การได้มา การใช้และการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะพยายามจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานที่กำหนดไว้ และใช้ข้อมูลนี้โดยที่ยังคงรักษาเนื้อหาที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน บริษัทจะไม่รับข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์ของบุคคล นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามนอกเหนือขอบเขตที่ลูกค้าได้ตกลงไว้ โปรดทราบว่าบริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังกลุ่มบริษัท Valuence Japan Inc. เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ข้างต้น

 6. มาตรการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะพัฒนาและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ รวมถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่บริษัทได้ดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะป้องกันหรือแก้ไขการรั่วไหล การทำลาย หรือความเสียหาย ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนเพื่อ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 7. การให้ข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทอาจมอบหมายทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะมอบหมายให้โดยเลือกผู้รับเหมาที่เป็นไปตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และตรวจสอบผู้รับเหมาแม้จะได้รับมอบหมายผ่านการสอบสวนเป็นประจำ เป็นต้น

 8. การปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

  บริษัทจะพิจารณานโยบายนี้ใหม่ พัฒนากฎและข้อบังคับภายใน ให้การศึกษาแก่พนักงาน และดำเนินการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้นจึงใช้มาตรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

 9. คำขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

  เมื่อบริษัทได้รับคำขอจากลูกค้าให้แจ้ง เปิดเผยวัตถุประสงค์ในการใช้งาน แก้ไข เพิ่มเติม ลบ ระงับการใช้หรือลบเนื้อหา หรือการระงับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะ เคารพสิทธิของลูกค้าในข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการกับปัญหาด้วยความสุจริตใจ บริษัทจะจัดให้มีส่วนการสอบสวนเพื่อจัดการกับคำขอเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดทราบว่าหากลูกค้าร้องขอให้ เปิดเผย หรือ แจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้งาน บริษัทอาจขอค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 10. สอบถามข้อมูลส่วนตัว

  ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สำนักงานบริหารข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แวลูนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  Address: Unit A110 & B123, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong
  Tel: +(852) 3921 5280
  ที่อยู่อีเมล:

เวอร์ชันเริ่มต้น:1, 1, 2017
เวอร์ชันแก้ไขล่าสุด:1, 3, 2020
ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท แวลูนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Close Bitnami banner
Bitnami